อบรวมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง ตามกฎหมายใหม่ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอบรมอะไรบ้าง ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรม บทความนี้เราจะมาเฉลย พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ถ้าอยากรู้ ตามไปชมพร้อมกันเลย

อบรวมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง คือ การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานด้วยระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการอบรมพนักงานใหม่หรือลูกจ้างใหม่ตามกฎหมาย พรบ. ความปลอดภัย ปี 2554 ได้ระบุเอาไว้ว่า มาตรา 16 ให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้าง ผู้บริการ หัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

กรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เริ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้น นายจ้างต้องส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง ก่อนเริ่มทำงาน

อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้ระบุเรื่องหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม แต่โดยหลักแล้วหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมจะประกอบไปด้วย

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง มีเงื่อนไขคือ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอบรมตลอดหลักสูตร จัดให้ห้องฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน และจัดให้มีการวัดประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  • ให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัย
  • เสริมสร้างให้ลูกจ้างได้มีส่วนร่วมกับหัวหน้างานเพิ่มค้นหาอันตราย ประเมินอันตรายภายในพื้นที่การทำงาน
  • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ

เมื่อลูกจ้างเข้ารับการอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วแล้ว สิ่งที่คาดว่าจะได้รับคือ ลูกจ้างทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้ก็คือ อบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง อบรมอะไรบ้าง อบรมโดยใช้หลักสูตรใด แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ระบุหลักสูตรที่ชัดเจนแต่หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมความปลอดภัยนี้จะต้องมีมาตรฐาน หลักสูตรสากลที่ทั่วโลกยอมรับ แล้วใครบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรม หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาแชร์จะมีประโยชน์ ทำให้หลายคนที่สงสัยได้คำตอบและได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพราะอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ความประมาทและความไม่รู้จะนำมาซึ่งเหตุการณ์อันเลวร้ายที่อาจส่งผลทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน 

Leave a Reply

Your email address will not be published.